Các vị trí tuyển dụng

Phó phòng Cơ điện

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/11/2018

Công nhân cơ khí

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 27/08/2018