Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên vận hành Fiber

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 29/03/2019

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 29/03/2019

Nhân viên kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên đứng máy đột, máy dập

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 29/11/2018

Công nhân vận hành Robot

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 12/11/2018

Nhân viên kho/ Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 04 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên bảo vệ

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/08/2018

Nhân viên nhập liệu

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 26/07/2018

Công nhân cơ khí

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 12/07/2018

Nhân viên bảo trì điện

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 12/07/2018