Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên đứng máy đột, máy dập

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 29/11/2018

Công nhân vận hành Robot

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 12/11/2018

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/09/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên bảo vệ

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/08/2018

Nhân viên nhập liệu

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 26/07/2018

Nhân viên cơ khí

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 12/07/2018

Nhân viên bảo trì điện

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 12/07/2018