Các vị trí tuyển dụng

Phó phòng Kế toán

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 31/03/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 16/12/2018

Nhân viên phòng RD & QC

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 16/12/2018

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 50 | Ngày đăng: 07/05/2018

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Chuyên viên phòng hành chánh nhân sự

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 23/04/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên Vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 06/05/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 31/12/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018