Các vị trí tuyển dụng

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2018

Kỹ sư tự động hóa - Điện lạnh

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Quản đốc nhà máy

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Nhân viên kỹ thuật trực tiếp

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 30/10/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 01/10/2018

Nhân viên lễ tân - hành chính

Ngày hết hạn: 30/09/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2018

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2018