Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên ISO

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên tổ cơ (SH, MI)

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên thiết kế

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên tiện CNC

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên lập trình gia công CNC

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 17/08/2018

Tổ trưởng sản xuất

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên bảo trì cơ khí

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên mua hàng

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018