Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên nhập liệu

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên ISO

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên tổ cơ (SH, MI)

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên thiết kế

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên phay tiện CNC

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 12 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên lập trình gia công CNC

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 17/08/2018

Tổ trưởng sản xuất

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên bảo trì cơ khí

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 17/08/2018