Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 20/05/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 04 | Ngày đăng: 20/05/2019

Nhân viên tiền lương - bảo hiểm xã hội

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/04/2019

Nhân viên kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30/07/2018/Thỏa thuận | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 23/06/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/09/2019/Thỏa thuận | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 23/06/2018