Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kho bãi

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/11/2018

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/11/2018

Nhân viên pha màu

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 08/11/2018

Tổ trưởng đóng gói

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/11/2018

Nhân viên phòng Kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 21/06/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 18/05/2018