Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên R&D

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên nguội lắp ráp khuôn

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 29/06/2018

Nhân viên QMS

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 29/06/2018

Bảo trì cơ điện

Ngày hết hạn: 30/7/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 29/06/2018

Nhân viên kế hoạch

Ngày hết hạn: 30/7/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 29/06/2018

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 29/06/2018

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/7/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 29/06/2018

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 27/06/2018

Nhân viên vận hành máy CNC- ngành cắt gọt kim loại

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 27/06/2018

Nhân viên phòng Lab

Ngày hết hạn: 30/7/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 27/06/2018