Các vị trí tuyển dụng

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 30/10/2018

Tổ trưởng ép nhựa

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Quản lý kho

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Phó phòng QA/QC

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 30/10/2018

Phó phòng kế hoạch

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/10/2018

Nhân viên R&D

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên nguội lắp ráp khuôn

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 29/06/2018

Nhân viên QMS

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 29/06/2018

Bảo trì cơ điện

Ngày hết hạn: 30/7/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 29/06/2018

Nhân viên kế hoạch

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 29/06/2018