Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Bảo trì cơ khí - điện

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/03/2019

Nhân viên vận hành nước thải

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 06/06/2018

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/09/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên QC Online

Ngày hết hạn: 30/09/02018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 15 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/09/2018 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/09/2018 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên bảo trì cơ khí

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ sư tự động hóa

Ngày hết hạn: 31/05/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Công nhân kiểm hàng

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 25/04/2018