Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 20/10/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 8 | Ngày đăng: 20/10/2018

Nhân viên Sale Marketing

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 06/08/2018

Nhân viên xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/08/2018

Nhân viên KCS (kiểm tra chất lượng)

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/08/2018

Nhân viên Kế toán

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Công nhân tổ máy

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018