Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Quản lý sản xuất

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/01/2019

Nhân viên bộ phận lắp ráp

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/11/2018

Trưởng bộ phận xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Nhân viên thu mua

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Trưởng bộ phận lắp ráp

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Trưởng bộ phận thiết kế

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Nhân viên dọn dẹp

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 10/10/2018

Nhân viên quản lý kho

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/10/2018