Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên bộ phận lắp ráp

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/11/2018

Trưởng bộ phận xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Nhân viên thu mua

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Trưởng bộ phận lắp ráp

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Trưởng bộ phận thiết kế

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018

Nhân viên dọn dẹp

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 10/10/2018

Nhân viên quản lý kho

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/10/2018

Nhân viên bộ phận gia công

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/10/2018

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/10/2018

Trưởng phòng thu mua

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/10/2018