Các vị trí tuyển dụng

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 27/07/2018

Nhân viên thống kê

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 27/07/2018

Nhân viên kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 05/06/2018

Tài xế

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 05/06/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 06/05/2018

Kế toán

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kế toán

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018