Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên tổ Bill

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018

Tổ trưởng tổ Bill

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018

Trưởng bộ phận giao nhận xưởng

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/11/2018

Nhân viên giao nhận - Chi nhánh Q4

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018

Nhân viên đóng bao - Chi nhánh Q4

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018

Nhân viên ủi - Chi nhánh Q4

Ngày hết hạn: 30/11/2018Thỏa thuận | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 27/07/2018

Nhân viên thống kê

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 27/07/2018

Nhân viên kỹ thuật điện công nghiệp

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 05/06/2018

Tài xế

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 05/06/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 4-5 | Ngày đăng: 07/05/2018