Các vị trí tuyển dụng

Bảo vệ nội bộ

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/11/2018

Kế toán sản xuất

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 6 | Ngày đăng: 15/10/2018

Nhân viên Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/10/2018

Nhân viên kỹ thuật cơ khí

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 23/09/2018

Nhân viên cơ điện

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 23/09/2018